สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นการลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาความต้องการ การออกแบบ การสร้างแอปพลิเคชัน และการทดสอบการทำงาน และยังต้องมีการกำกับติดตามและตรวจสอบความคืบหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้แอปพลิเคชันสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศัยการทำงานและตัดสินใจร่วมกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/1  พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. อธิบายความสำคัญและขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชันกำหนดได้

 2.วางแผน จัดลำดับความสำคัญและติดตามความก้าวหน้าของงานในการพัฒนาแอปพลิเคชันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ชั่วโมง ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน
เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาแอปพลิเคชัน 13 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)