สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การร่างภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพฉาย การเขียนแผนภาพ ผังงาน การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลายวางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกแบบผลงานเป็นภาพร่างเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ                

2. ออกแบบผลงานโดยระบุหลักการทำงาน วัสดุอุปกรณ์หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการสร้างผลงาน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ชั่วโมง การออกแบบผลงาน
เรื่อง การออกแบบผลงาน (2) 21 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)