สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ตัวแปรเป็นชื่อที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลและเรียกใช้ในการทำงาน ซึ่งขณะใดขณะหนึ่งตัวแปรจะมีได้เพียงค่าเดียวเท่านั้น แต่ถ้าต้องการเก็บหลายค่าสามารถทำได้โดยสร้างเป็นรายการ (List) โดยใน Scratch 3.0 บล็อกคำสั่งสำหรับสร้างรายการจะอยู่ในกลุ่มบล็อก Variables แล้วเลือกบล็อกคำสั่ง  Make a List    เมื่อมีการสร้างรายการใหม่ โปรแกรมจะสร้างบล็อกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนั้นเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการทำงานต่าง ๆ เช่น การลบ/แทรกข้อมูลในรายการ การอ้างถึงข้อมูลในรายการ บล็อกคำสั่ง    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/1  ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตัวแปรประเภทรายการได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใช้ลูกศรซ้าย/ขวาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูล
เรื่อง การเขียนโปรแกรมอ่านข้อมูล 10 ม.ค. 65 (มีใบงานประกอบการสอน)