สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 Scartch สามารถนำมาสร้างสื่อเรียนรู้ เกมต่าง ๆ   โดยการออกแบบโปรแกรมแล้วเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของตัวละคร เก็บข้อมูลลงในรายการ ใช้ข้อมูลในรายการมาประมวลผล ใช้งานร่วมกับปุ่มคีย์บอร์ด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับแอปพลิเคชันมากขึ้น    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/1  พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เขียนโปรแกรมสั่งงานโดยใช้ลูกศรซ้าย/ขวาได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ชั่วโมง การเขียนโปรแกรมเกม
เรื่อง การเขียนโปรแกรมเกม (1) 27 ธ.ค. 64 (มีใบงานและวิดีโอประกอบการสอน)