สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาโดยพิจารณาเงื่อนไขหรือทรัพยากรทางเทคโนโลยีร่วมด้วย จะทำ ให้ได้แนวทางการแก้ ปัญหาที่เป็นไปได้และเหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ของปัญหานั้น   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เลือกปัญหาในงานอาชีพภายใต้เงื่อนไขหรือทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่มีอยู่

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ชั่วโมง การเลือกปัญหา
เรื่อง การเลือกปัญหา 7 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)