สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทำงานหนึ่งจะต้องเจอกับหลายปัญหา เปรียบเสมือนอาชีพที่ไปสำรวจและสัมภาษณ์ก็จะพบว่ามีหลายปัญหาและบางครั้งมีข้อจำกัดที่จะต้องเลือกแก้ปัญหาที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วนมากที่สุดก่อน ไม่สามารถแก้ได้ทุกปัญหาในเวลาเดียวกัน แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาไหนที่ควรเลือกมาทำก่อน           

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จุดประสงค์การเรียนรู้

 นำเสนอปัญหาในงานอาชีพจากข้อมูลที่รวบรวมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้

2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ชั่วโมง นำเสนอปัญหา
เรื่อง นำเสนอปัญหา 31 ม.ค. 65