สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) เป็นการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวตรวจวัด เข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดจากสภาพแวดล้อมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตได้ MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็นโพรโทคอลที่นำมาใช้ในงาน IoT เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์โดยผ่านเซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง (broker)  ประกอบด้วยฝั่งที่แจ้งข้อมูล (publisher) และฝั่งที่ขอรับข้อมูล (subscriber) โดยจะต้องระบุตัวอ้างอิงที่เป็นหัวข้อ (topic) ของข้อมูลที่จะรับส่งให้ตรงกัน    

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/1  พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. สร้างระบบจำลองการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีการใช้งาน IoT ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ชั่วโมง การนำไอโอทีไปใช้
เรื่อง การนำไอโอทีไปใช้ 20 ธ.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)