สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการปฏิบัติเมื่อพบกับข่าวลวงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ในขณะที่การใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยให้ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศลดน้อยลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ม.3/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1.อธิบายผลกระทบ แนวทางป้องกัน และวิธีการแก้ปัญหาข่าวปลอม

 2.เลือกวิธีปฏิบัติเมื่อพบข่าวปลอม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การรู้ดิจิทัล
ชั่วโมง ข่าวปลอม
เรื่อง ข่าวปลอม 8 พ.ย. 64 (มีใบงานใบความรู้ประกอบการสอน)