สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การคัดเลือกแนวคิดนั้นอาจเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเหตุผล ประกอบในด้านทรัพยากรทางเทคโนโลยี เช่น ถ้าไม่มีข้อจำ กัดเรื่อง ทุนและเวลา อาจทำ ให้สามารถเลือกวิธีการที่ใช้กลไกที่ ซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูงได้ นอกจากนี้การนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาใช้ประโยชน์ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของปัญญาของผู้อื่นและต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จุดประสงค์การเรียนรู้

 วิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงเงื่อนไขหรือทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ชั่วโมง การคัดเลือกแนวคิด
เรื่อง การคัดเลือกแนวคิด 14 ก.พ. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)