สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการนั้น จะต้องเตรียมการสัมภาษณ์ เพื่อให้การสัมภาษณ์จริงเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหรือประเด็นในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความรู้เบื้องต้น และเข้าใจในสิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ต้องการจะสื่อสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ม.3/2  ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจหลักการ และวิธีการเลือกคำถามในการสัมภาษณ์
2. สร้างเครื่องมือสำหรับสัมภาษณ์อาชีพในชุมชนที่สนใจได้

3. เก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินด้านความรู้
2. ประเมินด้านทักษะและกระบวนการ

3. ประเมินด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สร้างสรรค์เทคโนโลยี
ชั่วโมง หลักการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างไร
เรื่อง หลักการสัมภาษณ์และสัมภาษณ์อย่างไร 31 ม.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)