ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 93
แผนการสอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
ครูผู้สอน ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ

ครูพีระพงษ์ เย็นทรวงและครูเสาวลักษณ์ พันธ์มอญ
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 จำนวน
  การนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 1 และนับทีละ 10) 1 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบบันทึกกิจกรรม)
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 2) 2 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดประกอบการสอน)
  การนับเพื่อบอกจำนวนนับไม่เกิน 100 (โดยการนับทีละ 5) 4 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 (โดยการนับทีละ 10) 7 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 8 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 200 9 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด)
  การนับเพื่อบอกจำนวน และการแสดง จำนวนนับที่มากกว่า 100 ไม่เกิน 1,000 10 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
  การเขียน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน ไม่เกิน 1,000 11 มิ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด)
  การบอกจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ด้วยหลักลูกคิด 14 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑o
  1. หลัก ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 2. การเขียนในรูปกระจาย 15 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๑
  หลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (การเขียนในรูปกระจาย) 16 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๒
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน1,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < 17 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๓
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยเท่ากันและไม่เท่ากัน) 18 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๔
  การเปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน โดยใช้เครื่องหมาย > หรือ < (เลขโดดในหลักร้อยและหลักสิบเท่ากัน) 21 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๕
  การเรียงลำดับจำนวนสามหลัก 3 จำนวน 22 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๖
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 (4 - 5 จำนวน) 23 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัด)
๑๗
  จำนวนคู่และจำนวนคี่ 24 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)
๑๘
  ร่วมคิดร่วมทำ “จำนวนที่ฉันสร้าง” 25 มิ.ย. 64 (มีแบบฝึกหัดและใบกิจกรรม)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ