ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 66
แผนการสอนโดย ครูวรกันต์ รักพงษ์ ครูจิราพร สมพงศ์และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
ครูผู้สอน ครูวรกันต์ รักพงษ์ ครูจิราพร สมพงศ์และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครูและแผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.1

ครูวรกันต์ รักพงษ์ ครูจิราพร สมพงศ์และครูอลงกรณ์ สุวรรณเพชร
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร
เรื่อง 1.1 อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์
  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์ (1) 1 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้)
  อุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิด้วยเทอร์มอมิเตอร์ (2) 3 พ.ย. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน
  ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิองศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ และเคลวิน 4 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (1) 10 พ.ย. 64 มีใบงาน)
  มีปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (2) 10 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.4 การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง
  การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.5 ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
  ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร (1) 17 พ.ย. 65 (มีใบกิจกรรม)
  ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร (2) 17 พ.ย. 65 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
  ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร (1) 18 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร (2) 24 พ.ย. 64
  การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ 24 พ.ย. 64 (มีใบงาาน)
เรื่อง 1.7 การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ
  การคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนสถานะ 24 ธ.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.8 การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย
  การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย (1) 25 พ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย (2) 1 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน
เรื่อง 2.1 การถ่ายโอนความร้อน
  การถ่ายโอนความร้อน (1) 1 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
  การถ่ายโอนความร้อน (2) 2 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.2 น้ำพาความร้อนได้อย่างไร
  น้ำพาความร้อนได้อย่างไร (1) 8 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรมและใบความรู้)
  น้ำพาความร้อนได้อย่างไร (2) 8 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.3 ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร
  ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (1) 9 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (2) 15 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 2.4 ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร
  ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (1) 15 ธ.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
  ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (2) 16 ธ.ค. 64
เรื่อง 2.5 คำนวณพลังงานความร้อนจากหลักสมดุลความร้อน
  คำนวณพลังงานความร้อนจากหลักสมดุลความร้อน 22 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
เรื่อง 2.6 สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน
  สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน (1) 22 ธ.ค. 64 (มีใบงาน)
  สะเต็มศึกษาและการถ่ายโอนความร้อน (2) 23 ธ.ค. 64
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลม ฟ้า อากาศรอบตัว
เรื่อง 3.1 บรรยากาศรอบตัว
  บรรยากาศรอบตัว 1 (1) 29 ธ.ค. 64 (มีใบความรู้)
  บรรยากาศรอบตัว 1 (2) 29 ธ.ค. 64 (มีสื่อวิดีโอ)
  บรรยากาศรอบตัว 2 30 ธ.ค. 64
เรื่อง 3.2 การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ
  การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (1) 5 ม.ค. 65
  การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (2) 15 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.3 ลมฟ้าอากาศและเมฆ
  ลมฟ้าอากาศและเมฆ (1) 6 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  ลมฟ้าอากาศและเมฆ (2) 12 ม.ค. 65
เรื่อง 3.4 รังสีจากดวงอาทิตย์
  รังสีจากดวงอาทิตย์ 12 ม.ค. 64 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง
  ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง (1) 13 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูง (2) 19 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.6 อุณหภูมิกับความดันอากาศ
  อุณหภูมิกับความดันอากาศ 19 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 3.7 ลมและการวัดความเร็วลม
  ลมและการวัดความเร็วลม 20 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
เรื่อง 4.1 พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน
  พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน (1) 26 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
  พายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน (2) 26 ม.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 4.2 ผลจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน
  ผลจากพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน 27 ม.ค. 65
เรื่อง 4.3 การพยากรณ์อากาศ
  การพยากรณ์อากาศ (1) 2 ก.พ. 65
  การพยากรณ์อากาศ (2) 2 ก.พ. 65 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 4.4 ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ
  ประโยชน์ของการพยากรณ์อากาศ 3 ก.พ. 65 (มีใบความรู้)
เรื่อง 4.5 การปฏิบัติตนต่อการพยากรณ์อากาศ
  การปฏิบัติตนต่อการพยากรณ์อากาศ 19 ก.พ. 65
เรื่อง 4.6 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 9 ก.พ. 65 (มีใบงาน)
เรื่อง 4.7 ผลกระทบและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
  ผลกระทบและสาเหตุการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 10 ก.พ. 65
เรื่อง 4.8 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
  ปรากฏการณ์เรือนกระจก 17 ก.พ. 65
เรื่อง 4.9 มลพิษทางอากาศ
  มลพิษทางอากาศ 23 ก.พ. 65
เรื่อง 4.10 การปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
  การปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 23 ก.พ. 65 (มีสื่อวีดิโอ)
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร (Re-run)
เรื่อง 5.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (1)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (1) 24 ก.พ. 65 มีใบงาน)
เรื่อง 5.2 มีปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (2)
  มีปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสสาร (2) 2 มี.ค. 65 (มีใบงาน)
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน (Re-run)
เรื่อง 6.1 น้ำพาความร้อนได้อย่างไร (2)
  น้ำพาความร้อนได้อย่างไร (2) 2 มี.ค. 65 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.2 ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (1)
  ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (1) 3 มี.ค. 65 (มีใบงาน)
เรื่อง 6.3 ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (2)
  ของแข็งนำความร้อนได้อย่างไร (2) 9 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 6.4 ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (1)
  ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (1) 9 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 6.5 ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (2)
  ความร้อนแผ่รังสีได้อย่างไร (2) 10 มี.ค. 65
รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลม ฟ้า อากาศรอบตัว (Re-run)
เรื่อง 7.1 การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (1)
  การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (1) 16 มี.ค. 65
เรื่อง 7.2 การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (2)
  การสร้างแบบจำลองชั้นบรรยากาศ (2) 16 มี.ค. 65 (มีใบกิจกรรม)
เรื่อง 7.3 ลมฟ้าอากาศและเมฆ (2)
  ลมฟ้าอากาศและเมฆ (2) 17 มี.ค. 65

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ