ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 44
แผนการสอนโดย ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 18 พ.ค. 65 (มีใบงานและสื่อวีดิทัศน์)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 23 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 25 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  โซ่อาหาร (1) 30 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  โซ่อาหาร (2) 1 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  โซ่อาหาร (3) 6 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 8 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 13 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 15 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑o
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (1) 20 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๑
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (2) 22 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (3) 27 มิ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๓
  โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่ (4) 29 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
เรื่อง 3.1 หน่วยย่อยที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (1) 27 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (2) 1 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (3) 3 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (4) 8 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (5) 10 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (6) 15 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเปลี่ยนสถานะของสสาร (7) 17 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การละลาย (1) 22 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  การละลาย (2) 24 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
เรื่อง 3.2 หน่วยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
  การเกิดสารใหม่ (1) 29 ส.ค. 65 (มีใบงาน)
  การเกิดสารใหม่ (2) 31 ส.ค. 65 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การเกิดสารใหม่ (3) 5 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเกิดสารใหม่ (4) 7 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
เรื่อง 3.3 หน่วยย่อยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
  ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (1) 12 ก.ย. 65 (มีใบงาน)
  ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ (2) 14 ก.ย. 65 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ