ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
ครูผู้สอน ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก และ ครูกชกร ช้างทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ
หน่วยการเรียนรู้ 5. หน่วยที่ 4 รู้จักน้ำและการเปลี่ยนแปลงของน้ำ (Rerun)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ