ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอนโดย ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
ครูผู้สอน ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว

ครูภาณุพัฒน์ บุตรดีไชย และครูวิภามาศ แซ่โง้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แผนการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยที่ 3 ดิน
เรื่อง 1.1 ดิน
  ส่วนประกอบของดิน (1) 2 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  ส่วนประกอบของดิน (2) 7 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  ส่วนประกอบของดิน (3) 9 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  ส่วนประกอบของดิน (4) 14 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรม)
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (1) 16 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (2) 21 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (3) 23 พ.ย. 65 (มีใบงาน)
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (4) 28 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (5) 30 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑o
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (6) 7 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบกิจกรรม)
๑๑
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (7) 14 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๒
  ลักษณะและสมบัติ บางประการของดิน (8) 19 ธ.ค. 65 (มีใบงานและบัตรคำ)
๑๓
  ประโยชน์ของดิน (1) 21 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
๑๔
  ประโยชน์ของดิน (2) 26 ธ.ค. 65
๑๕
  ประโยชน์ของดิน (3) 28 ธ.ค. 65 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 4 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
เรื่อง 2.1 วัตถุและสมบัติของวัสดุ
  สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ (1) 4 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ (2) 9 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุ (3) 11 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติ การดูดซับน้ำ (1) 18 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (2) 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (3) 25 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (4) 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน)
  การทำวัตถุโดยใช้สมบัติการดูดซับน้ำ (5) 1 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (1) 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑o
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (2) 8 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (3) 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (4) 15 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (1) 20 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (2) 22 ก.พ. 66
๑๕
  การทำวัตถุในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (3) 27 ก.พ. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (1) 1 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (2) 8 มี.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  การนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ (3) 13 มี.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
๑๙
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (1) 15 มี.ค. 66 Rerun (มีใบงาน)
๒o
  สมบัติของวัสดุที่ผสมกัน (2) 20 มี.ค. 65 Rerun (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ