ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 21
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูวนิดา เรืองอยู่

ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล และ ครูวนิดา เรืองอยู่
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เพศกับวัยรุ่น (รู้จักรัก รู้จักป้องกัน)
เรื่อง 2.1 เพศกับวัยรุ่น (รู้จักรัก รู้จักป้องกัน)
  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ 23 มิ.ย. 66 (มีใบความรุ้)
  ความเชื่อในเรื่องเพศ 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ปัญญาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 7 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
  การป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน (ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองเรื่องเพศ) 14 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
  การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การป้องกันโรคเอดส์ 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัญหาและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ และการคุมกำเนิด 18 ส.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ 25 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การวางตัวที่เหมาะสมระหว่างเพศ 1 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  แนวทางการแก้ปัญหาทางเพศ 8 ก.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ