ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 24
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์และครูวนิดา เรืองอยู่

ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์และครูวนิดา เรืองอยู่
สุขศึกษาและพลศึกษา

แผนการสอน สุขศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
เรื่อง 1.1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อสำหรับครู)
  ความสำคัญของระบบประสาทที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 25 พ.ค. 66 (มีใบความรู้)
  วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ 1 มิ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อ 8 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้และสื่อสำหรับครู)
  ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้และสื่อสำหรับครู)
  การดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ 22 มิ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)
  ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อกับภาวะสุขภาพของวัยรุ่น 29 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้และใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ทักษะการป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น (Rerun)
เรื่อง 5.1 ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
  วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ 5 ต.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ