ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 58
แผนการสอนโดย ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
ครูผู้สอน ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ

ครูสกุณา นกเทียนและครูนจรักษ์ สุขเจริญ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง 1.1 นวัตวิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง
  การผลิตสินค้าและบริการ 15 พ.ค. 66
  เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการ 18 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  การผลิตสินค้าในครัวเรือน 22 พ.ค. 66
  การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่น 23 พ.ค.66 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 25 พ.ค.66 (มีใบงาน)
  ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค 29 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ 30 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  บทบาทของผู้บริโภค 1 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  พฤติกรรมของผู้บริโภค 6 มิ.ย. 66
๑๑
  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค 8 มิ.ย. 66
๑๒
  หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 12 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง 13 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  ครอบครัวพอเพียง 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  โรงเรียนพอเพียง 19 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  ชุมชนพอเพียง 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  สินค้าของชุมชนพอเพียง 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  หลักการของสหกรณ์ 26 มิ.ย. 66
๑๙
  ประเภทของสหกรณ์ 27มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๒o
  การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่อง วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
เรื่อง 3.1 วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต
  วัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย 25 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 27 ก.ค. 66 (มีใบงาน)
  คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  วัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 7 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)
  ความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน 8 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  การสืบสานวัฒนธรรม 10 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ความหมายและความสำคัญภูมิปัญญาท้องถิ่น 15 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 17 ส.ค. 66
  การสืบต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 21 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 22 ส.ค. 66

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By Sukrit | 04.03.24 | 270 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By Sukrit | 04.03.24 | 270 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม