00:00:00
ใต้สันติสุข
 
00:30:00
สีสันแอฟริกา
 
01:00:00
ภาษาพม่า
 
01:30:00
หน้าต่างตะวันตก
 
02:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
02:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
03:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
 
03:30:00
วิถีอาเซียน
 
04:00:00
รอบบ้านเรา
 
04:30:00
ท่องโลก ๑๐+๑
 
05:00:00
สวัสดีเวียดนาม
 
05:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง ประโยคสื่อสาร (3)
 
07:00:00
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (2)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
08:06:00
ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (3)
 
09:00:00
ส22102 ประวัติศาสตร์ ม.2 เรื่อง ความสำคัญและขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์(2)
 
10:00:00
ส22101 สังคมศึกษา ม.2 เรื่อง ศาสนิกชน วิถีชุมชน วิถีไทย (๓)
 
11:00:00
ท22101 ภาษาไทย ม.2 เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (1)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จิตอาสาพระราชทาน
 
12:05:00
อ22101 ภาษาอังกฤษ ม.2 เรื่อง What Does She Look Like?
 
13:00:00
พ22101 สุขศึกษา ม.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย และการดูแลสุขภาพในวัยรุ่น
 
14:00:00
R พุทธธรรมนำปัญญา
 
14:30:00
R แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
 
15:00:00
R วิถีอาเซียน
 
15:30:00
R รอบบ้านเรา
 
16:00:00
R ท่องโลก ๑๐+๑
 
16:30:00
R สวัสดีเวียดนาม
 
17:00:00
R ภาษาเกาหลี
 
17:30:00
ใต้สันติสุข
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
18:06:00
R สีสันแอฟริกา
 
18:30:00
R ภาษาพม่า
 
19:00:00
R หน้าต่างตะวันตก
 
19:30:00
R เมืองไทยดี๊ดี
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จิตอาสาพระราชทาน
 
20:35:00
R พุทธธรรมนำปัญญา
 
21:00:00
R แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
 
21:30:00
R วิถีอาเซียน
 
22:00:00
R รอบบ้านเรา
 
22:30:00
R ท่องโลก ๑๐+๑
 
23:00:00
R สวัสดีเวียดนาม
 
23:30:00
R ภาษาเกาหลี