00:00:00
การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้
 
01:00:00
I am in ASEAN Ver.Eng
 
02:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การใช้ไอซีทีเสริมศักยภาพการสอน Ver.Eng
 
03:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การนิเทศ Ver.Eng
 
04:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การสร้างความเป็นพลเมือง Ver.Eng
 
05:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-ครูประจำการ Ver.Eng
 
06:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
07:00:00
R อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
08:06:00
การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้
 
09:00:00
I am in ASEAN Ver.Eng
 
10:00:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การใช้ไอซีทีเสริมศักยภาพการสอน Ver.Eng
 
10:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
11:00:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การนิเทศ Ver.Eng
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
12:05:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การสร้างความเป็นพลเมือง Ver.Eng
 
13:00:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-ครูประจำการ Ver.Eng
 
14:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
15:00:00
อบรมครูด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์
 
16:00:00
R I am in ASEAN Ver.Eng
 
16:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
17:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การใช้ไอซีทีเสริมศักยภาพการสอน Ver.Eng
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
18:06:00
แหล่งความรู้ที่ยั่งยืน
 
18:30:00
ตามรอยการทรงงาน
 
18:33:00
สื่อการเรียนการสอน อิเล็กทรอนิกส์
 
19:00:00
การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การนิเทศ Ver.Eng
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
20:35:00
นวัตกรรมการเรียนการสอน-การงานอาชีพและเทคโนโลยี Ver.Thai
 
21:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-การสร้างความเป็นพลเมือง Ver.Eng
 
22:00:00
R การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน-ครูประจำการ Ver.Eng
 
23:00:00
R I am in ASEAN Ver.Eng
 

ดาวน์โหลดตารางสอน