00:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
00:30:00
สารพันคดีปกครอง
 
01:00:00
Heart Work
 
02:00:00
ประชานิยม
 
02:30:00
รู้กฎหมายสบายใจ
 
03:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:30:00
นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
04:00:00
สารคดีองค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
04:30:00
กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
05:00:00
ค่านิยมของพลเมืองและรากฐานประชาธิปไตย
 
06:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
06:30:00
R: สารพันคดีปกครอง
 
07:00:00
R: Heart Work
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง โต้วาที
 
09:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วน
 
10:30:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายหมั้นและสมรส
 
11:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล(1)
 
12:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประโยชน์ของหินและแร่ (3)
 
13:30:00
R: ท16101 ภาษาไทย เรื่อง โต้วาที ๒
 
14:30:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน
 
15:30:00
ง16101 การงานอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์กรวยดอกไม้
 
16:30:00
แจ้งรายการ
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วน
 
19:00:00
อ16101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Food Group
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง โต้วาที ๓
 
21:30:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง กฎหมายมรดกและพินัยกรรม
 
22:30:00
R: กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
23:00:00
R: ค่านิยมของพลเมืองและรากฐานประชาธิปไตย