00:00:00
R: จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
00:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
01:00:00
FoodWork
 
01:30:00
R: ฟิสิกส์สนุก
 
02:00:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
 
02:30:00
R: World Why วิทย์
 
03:00:00
R: คิดการใหญ่
 
03:30:00
ฉายแวว
 
04:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
04:30:00
R: ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
05:00:00
R: ศิริราช The life
 
06:00:00
R: จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
06:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
07:00:00
R: FoodWork
 
07:30:00
R: ฟิสิกส์สนุก
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
 
08:30:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง คำคล้องจอง
 
09:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลคูณของจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนสามหลักโดยการตั้งคูณ (มีการทด) (2)
 
10:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและปลอดภัย (1)
 
11:30:00
R: World Why วิทย์
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
12:30:00
ง13101 การงานอาชีพ เรื่อง รู้จักผักสวนครัว
 
13:30:00
R: ท13101 ภาษาไทย เรื่อง คำคล้องจอง
 
14:30:00
คิดการใหญ่
 
15:00:00
ฉายแวว
 
15:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
16:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
16:30:00
ศิริราช The life
 
17:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
18:06:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
18:30:00
FoodWork
 
19:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
19:30:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
20:35:00
World Why วิทย์
 
21:00:00
R: คิดการใหญ่
 
21:30:00
R: ฉายแวว
 
22:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
22:30:00
R: ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
23:00:00
R: ศิริราช The life