00:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
01:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
02:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
03:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
04:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
05:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
06:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
07:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
09:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
10:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
13:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
14:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
15:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
16:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
17:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
19:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
21:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
22:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
23:00:00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 

ดาวน์โหลดตารางสอน