00:00:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
01:00:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
01:30:00
R: พินิจนคร
 
02:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
03:00:00
R: ตามอำเภอจาน
 
03:30:00
R: คลายฉงน
 
04:30:00
R: วิถีไทย
 
05:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
05:30:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
06:00:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
06:30:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
07:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
08:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ใช้ถูกต้อง (1)
 
09:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Cleaning Time
 
10:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
 
11:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
12:30:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง เพลงพวงมาลัย (1)
 
13:30:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง สำนวนไทย ใช้ถูกต้อง (1)
 
14:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
15:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
15:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
16:00:00
ภูมิภาค 3.0
 
17:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
17:30:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
18:06:00
พินิจนคร
 
19:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
19:30:00
ตามอำเภอจาน
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
20:35:00
คลายฉงน
 
21:30:00
วิถีไทย
 
22:00:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
22:30:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
23:00:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
23:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง