00:00:00
ตามอำเภอจาน
 
00:30:00
วิถีไทย
 
01:00:00
คิดการใหญ่
 
01:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
02:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
03:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
03:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
04:00:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
04:30:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
05:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง นิทานคติธรรมคำสอน (๑)
 
07:00:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Exciting Sports
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
08:06:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 
09:00:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์แกะโฟม
 
10:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง วัฏจักรน้ำ (2)
 
11:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง นิทานคติธรรมคำสอน (๒)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ปฏิรูปประเทศสู่สากล
 
12:05:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนเศษส่วนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ เมื่อกำหนดเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 100 หรือ ทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง
 
13:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ 3
 
14:00:00
R : ท15101 ภาษาไทย เรื่อง นิทานคติธรรมคำสอน (๑)
 
15:00:00
R : อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Exciting Sports
 
16:00:00
R : ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 
17:00:00
R : ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์แกะโฟม
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
19:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เลิกทาส
 
20:35:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
21:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
21:30:00
ศิริราช The life
 
22:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
23:00:00
คลายฉงน