00:00:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
00:30:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
01:00:00
R: พลเมืองเด็ก
 
01:30:00
R: SET Social Impact
 
02:00:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
02:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
03:00:00
R: กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
03:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
04:00:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
04:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:00:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
05:30:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
06:00:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง วิเคราะห์บทความ
 
07:00:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงไฟฟ้า (3)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน อุปถัมภ์ทุกศาสนา
 
08:06:00
ส16102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
09:00:00
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง โรคไข้เลือดออก
 
10:00:00
ค16101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและการหาพื้นที่ของวงกลม (1)
 
11:00:00
อ16101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Pollutions
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
12:05:00
ส16101 สังคมศึกษา เรื่อง ลักษณะภูมิประเทศภาคเหนือ
 
13:00:00
ศ16101 ศิลปะ เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
 
14:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
14:30:00
R: กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
15:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
15:30:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
16:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
16:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
17:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
17:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน อุปถัมภ์ทุกศาสนา
 
18:06:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
18:30:00
R: พลเมืองเด็ก
 
19:00:00
R: SET Social Impact
 
19:30:00
R: Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
20:35:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
21:00:00
R: กฎหมายคลายเครียดปี 1
 
21:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
22:00:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
22:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
23:00:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
23:30:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ