00:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
00:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
01:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
01:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
02:00:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
02:30:00
R: หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
03:00:00
R: รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
 
04:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
04:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
05:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
05:30:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
06:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
06:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
07:00:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
07:30:00
R: องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R: เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
08:30:00
ท16101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนประกาศ (๑)
 
09:30:00
ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์ (2)
 
10:30:00
ส16102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสมาคมอาเซียน
 
11:30:00
หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
12:30:00
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง สร้างสัมพันธ์ดีลดสิ่งที่เกิดพฤติกรรมเสี่ยง
 
13:30:00
R: ท16101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนประกาศ (๑)
 
14:30:00
R: รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
 
15:30:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
16:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
16:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
17:00:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง
 
17:30:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
18:06:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
18:30:00
R: นับ 1 ให้ถึงพ่อ
 
19:00:00
องค์ความรู้จากศาลฎีกา
 
19:30:00
เปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สยามทันสมัย
 
20:35:00
R: หนังสั้นกระทรวงยุติธรรม
 
21:00:00
R: รูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษา
 
22:00:00
R: รู้กฎหมายสบายใจ
 
22:30:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 1
 
23:00:00
R: กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
23:30:00
R: บทเรียนชีวิตจากคดีปกครอง