00:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
01:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
02:00:00
ศิริราช The life
 
03:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
03:30:00
ตามอำเภอจาน
 
04:00:00
คลายฉงน
 
05:00:00
วิถีไทย
 
05:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
06:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
06:30:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
07:00:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
ตามอำเภอจาน
 
08:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารจำนวนคละ
 
09:30:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิต(2)
 
10:30:00
ง15101 การงานอาชีพ เรื่อง การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าในงานบ้าน
 
11:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
12:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง สินค้าของชุมชนพอเพียง
 
13:30:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารจำนวนคละ
 
14:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
15:00:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
15:30:00
คิดการใหญ่
 
16:00:00
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 
16:30:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
17:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
18:06:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
ศิริราช The life
 
19:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
20:35:00
ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
คลายฉงน
 
22:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
22:30:00
วิถีไทย
 
23:00:00
R : คิดการใหญ่ ผีเสื้อกระพือปีก
 
23:30:00
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม