00:00:00
R: สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
00:30:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
01:00:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
01:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
02:00:00
R: ตามอำเภอจาน
 
02:30:00
R: วิถีไทย
 
03:00:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
03:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
04:00:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
04:30:00
R: คลายฉงน
 
05:30:00
R: สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
06:00:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง What Is She Like?
 
07:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ตามรอยพระพุทธบาท
 
08:06:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง วรรณกรรมดีมีสาระ
 
09:00:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค
 
10:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทเรียน
 
11:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณเศษส่วนกับจำนวนนับ
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วัดไชยวัฒนาราม
 
12:05:00
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ระบบขับถ่าย
 
13:00:00
ส15102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 
14:00:00
คลายฉงน
 
15:00:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
15:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
16:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
17:00:00
พินิจนคร
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ตามรอยพระพุทธบาท
 
18:06:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
18:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
19:00:00
ตามอำเภอจาน
 
19:30:00
วิถีไทย
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน วัดไชยวัฒนาราม
 
20:35:00
ที่นี่บ้านเรา
 
21:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
21:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
22:00:00
R: คลายฉงน
 
23:00:00
R: ภูมิภาค 3.0