00:00:00
ตามอำเภอจาน
 
00:30:00
วิถีไทย
 
01:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
01:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
02:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
02:30:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
03:30:00
R: สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
04:00:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
04:30:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
05:00:00
R: พินิจนคร
 
06:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
 
07:00:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Grandma is Kind to Me
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
08:06:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
 
09:00:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง วรรณะสีอุ่น วรรณะสีเย็น
 
10:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โซ่อาหาร (3)
 
11:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
12:05:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน
 
13:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล (1)
 
14:00:00
R: ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่อง สังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
 
15:00:00
R: อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง My Grandma is Kind to Me
 
16:00:00
R: ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภค
 
17:00:00
R: ศ15101 ศิลปะ เรื่อง วรรณะสีอุ่น วรรณะสีเย็น
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
18:06:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
18:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
19:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
20:35:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
พินิจนคร
 
22:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
23:00:00
คลายฉงน