00:00:00
ตามอำเภอจาน
 
00:30:00
วิถีไทย
 
01:00:00
คิดการใหญ่
 
01:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
02:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
03:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
03:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
04:00:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
04:30:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
05:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ
 
07:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้าง อย่างไร (1)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
08:06:00
ง15101 การงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้าน
 
09:00:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
 
10:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง อ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
 
11:00:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Let’s Know about Me
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
 
12:05:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
 
13:00:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง แสงเงาสร้างน้ำหนักสี
 
14:00:00
R : ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนคละ
 
15:00:00
R : ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง สิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้าง อย่างไร (1)
 
16:00:00
R : ง15101 การงานอาชีพ เรื่อง งานบ้านและมารยาทในการทำงานบ้าน
 
17:00:00
R : ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน อุปถัมภ์ทุกศาสนา
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
19:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน อุปถัมภ์ทุกศาสนา
 
20:35:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
21:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
21:30:00
ศิริราช The life
 
22:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
23:00:00
คลายฉงน