00:00:00
R : ศิริราช The life
 
01:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
01:30:00
R : เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
02:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
03:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
03:30:00
R : คลายฉงน
 
04:30:00
R : วิถีไทย
 
05:00:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
05:30:00
R : คิดการใหญ่
 
06:00:00
R : เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
06:30:00
R : ศิริราช The life
 
07:30:00
R : สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
08:30:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง กระเช้าสีดา (๒)
 
09:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Joyful Animals
 
10:30:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง หลักการของสหกรณ์
 
11:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
12:30:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง ภูมิศิลป์ท้องถิ่นไทย
 
13:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ เรื่อง กระเช้าสีดา (๒)
 
14:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
15:00:00
คิดการใหญ่
 
15:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
16:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
17:00:00
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 
17:30:00
๑ ในพระราชดำริ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
18:06:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
19:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
19:30:00
ตามอำเภอจาน
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ยุครุ่งเรือง : พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
20:35:00
คลายฉงน
 
21:30:00
วิถีไทย
 
22:00:00
ศิริราช The life
 
23:00:00
R : วิชาพึ่งตนเอง
 
23:30:00
R : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม