00:00:00
R : คิดการใหญ่
 
00:30:00
R : วิชาพึ่งตนเอง
 
01:00:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:30:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
02:00:00
R : วิถีไทย
 
02:30:00
R : คลายฉงน
 
03:30:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
04:30:00
R : ศิริราช The life
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง I Can Do It
 
07:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจำนวนคละ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
08:06:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การวิเคราะห์คุณค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน
 
09:00:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
10:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การท่องจำบทอาขยาน
 
11:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ส่วนกลับของเศษส่วน
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
12:05:00
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ระบบขับถ่าย (2)
 
13:00:00
ส15102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติท้องถิ่นของเรา 1
 
14:00:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
15:00:00
คลายฉงน
 
15:30:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
16:30:00
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 
17:00:00
ศิริราช The life
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
19:00:00
ตามอำเภอจาน
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
20:35:00
คิดการใหญ่
 
21:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
21:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
22:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
22:30:00
วิถีไทย
 
23:00:00
R : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
 
23:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก