00:00:00
ตามอำเภอจาน
 
00:30:00
วิถีไทย
 
01:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
01:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
02:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
02:30:00
R: ภูมิภาค 3.0
 
03:30:00
R: สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
04:00:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
04:30:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
05:00:00
R: พินิจนคร
 
06:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนคละ
 
07:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โซ่อาหาร (1)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
08:06:00
ง15101 การงานอาชีพ เรื่อง การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ
 
09:00:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ปัจจัยในการเลือกสินค้ามาบริโภค
 
10:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง การพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู (2)
 
11:00:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Who Are These People?
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
12:05:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่กำหนดปริมาณสินค้าและบริการ
 
13:00:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง น้ำหนักแสงเงาและวรรณะสี
 
14:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง โซ่อาหาร (2)
 
15:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง คำราชาศัพท์น่ารู้
 
16:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนของจำนวนนับ
 
17:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การค้นหาข้อมูล (2)
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
18:06:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
18:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
19:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
20:35:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
พินิจนคร
 
22:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
23:00:00
คลายฉงน