00:00:00
พินิจนคร
 
01:00:00
คลายฉงน
 
02:00:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
02:30:00
R: เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
03:00:00
R: นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
04:00:00
R: ตามอำเภอจาน
 
04:30:00
R: วิถีไทย
 
05:00:00
R: ที่นี่บ้านเรา
 
05:30:00
R: วิชาพึ่งตนเอง
 
06:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
 
07:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงลัพธ์ (1)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ผืนป่าราชินี
 
08:06:00
ง15101 การงานอาชีพ เรื่อง ภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัว
 
09:00:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่
 
10:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง แผนภาพโครงเรื่อง ประเทืองปัญญา
 
11:00:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Energy & Environment
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
12:05:00
ส15101 สังคมศึกษา เรื่อง ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่าง ๆ
 
13:00:00
ศ15101 ศิลปะ เรื่อง นาฏยศัพท์ (๑)
 
14:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงลัพธ์ (2)
 
15:00:00
ท15101 ภาษาไทย เรื่อง บทอาขยานสืบสาน เอกลักษณ์ไทย
 
16:00:00
ค15101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ความยาวของฐาน และความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 
17:00:00
ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข 7
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
 
18:06:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
18:30:00
เพื่อชีวิตและสุขภาพ ปี 1-2
 
19:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
19:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
 
20:35:00
ตามอำเภอจาน
 
21:00:00
วิถีไทย
 
21:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
22:00:00
วิชาพึ่งตนเอง
 
22:30:00
ภูมิภาค 3.0
 
23:30:00
R: 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง