00:00:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
00:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
01:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
02:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
02:30:00
R : คลิป MU
 
03:00:00
R : อยู่เป็นลืมป่วย
 
04:00:00
R : หลักชีวิต ปี 1
 
04:30:00
R : ช่างประจำบ้าน
 
05:00:00
R : The Green Diary season 1
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Let’s Go to the An Amusement Park (2)
 
07:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง เรียงร้อยถ้อยประโยค
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน การค้าเสรีเริ่มที่สมัยสุโขทัย
 
08:06:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์
 
09:00:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง สนุกกับสีชอล์ก
 
10:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน
 
11:00:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การนำไฟฟ้าของวัสดุรอบตัว (2)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน พระพุทธศาสนารุ่งเรือง
 
12:05:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การเขียนบันทึก (๑)
 
13:00:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การเลือกซื้ออาหาร
 
14:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การเขียนบันทึก (๒)
 
15:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่ง (1)
 
16:00:00
ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
 
17:00:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง สังคมและวัฒนธรรมในอาณาจักรสุโขทัย
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แรกสถาปนาอยุธยาราชธานี
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
19:00:00
ตามอำเภอจาน
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน แรกสถาปนาอยุธยาราชธานี
 
20:35:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
หลักชีวิต ปี 1
 
22:00:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:30:00
The Green Diary season 1
 
23:00:00
คลิป MU
 
23:30:00
Animal Speak