00:00:00
R: เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
01:00:00
R: อยู่เป็นลืมป่วย
 
02:00:00
R: หลักชีวิต ปี 1
 
02:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
03:00:00
The Green Diary season 1
 
03:30:00
R: คลิป MU
 
04:00:00
R: เมืองไทยดี๊ดี
 
04:30:00
R: Animal Speak
 
05:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:30:00
R: เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
06:30:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
07:00:00
R: อยู่เป็นลืมป่วย
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R: หลักชีวิต ปี 1
 
08:30:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง I Clean My Room
 
09:30:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การใช้พจนานุกรม (๑)
 
10:30:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
11:30:00
สื่อวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสื่อวีดิทัศน์
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
12:30:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง พื้นที่ว่าง
 
13:30:00
R: อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง I Clean My Room
 
14:30:00
The Green Diary season 1
 
15:00:00
คลิป MU
 
15:30:00
เมืองไทยดี๊ดี
 
16:00:00
Animal Speak
 
16:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
17:00:00
เล็ก ๆ เปลี่ยนโลก
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
18:06:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
18:30:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
19:30:00
หลักชีวิต ปี 1
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
20:35:00
ช่างประจำบ้าน
 
21:00:00
R: The Green Diary season 1
 
21:30:00
R: คลิป MU
 
22:00:00
R: เมืองไทยดี๊ดี
 
22:30:00
R: Animal Speak
 
23:00:00
R: เพื่อสังคมสันติสุข
 
23:30:00
R: ขนมไทยอะไรเอ่ย