00:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
00:30:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
01:30:00
R: ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
02:00:00
R: อยู่เป็นลืมป่วย
 
03:00:00
R: หลักชีวิต ปี 1
 
03:30:00
R: ช่างประจำบ้าน
 
04:00:00
R: The Green Diary season 1
 
04:30:00
R: คลิป MU
 
05:00:00
R: Animal Speak
 
05:30:00
R: เมืองไทยดี๊ดี
 
06:00:00
อ14101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Animal Food Chain
 
07:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง การพูดลำดับขั้นตอน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ผืนป่าราชินี
 
08:06:00
ส14101 สังคมศึกษา เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในจังหวัด
 
09:00:00
ศ14101 ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมไทย
 
10:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตเป็นตารางเซนติเมตร ตารางเมตร ตารางวา
 
11:00:00
ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การขึ้นและตก และรูปร่างปรากฎของดวงจันทร์ (2)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
12:05:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต
 
13:00:00
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง วัยใสห่างไกลสารเสพติด
 
14:00:00
ท14101 ภาษาไทย เรื่อง พิชิตสำนวนไทย
 
15:00:00
ค14101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาพื้นที่โดยใช้การนับตารางของรูปที่ไม่เต็มตารางหน่วย
 
16:00:00
ง14101 การงานอาชีพ เรื่อง ความสำคัญของอาชีพ
 
17:00:00
ส14102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง หยั่งรากพระพุทธศาสนา
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
 
18:06:00
เล็กๆเปลี่ยนโลก
 
19:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
 
19:30:00
หลักชีวิต ปี 1
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
 
20:35:00
อยู่เป็นลืมป่วย
 
21:30:00
ช่างประจำบ้าน
 
22:00:00
The Green Diary season 1
 
22:30:00
คลิป MU
 
23:00:00
Animal Speak
 
23:30:00
เมืองไทยดี๊ดี