00:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
00:30:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
01:00:00
World Why วิทย์
 
01:30:00
คิดการใหญ่
 
02:00:00
ฉายแวว
 
02:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
03:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
03:30:00
R: ศิริราช The life
 
04:30:00
R: สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
05:30:00
R: จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
06:00:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตมนุษย์ (ตอนที่ 2)
 
07:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่า ๆ กัน (การหาจำนวนที่หายไป)
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 1
 
08:06:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง สร้างสรรค์ชิ้นงาน
 
09:00:00
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง การปฏิบัติตนเพื่อให้มีการเจริญเติบโตตามวัย
 
10:00:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง สินค้าน่ารู้
 
11:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง มาตรา ก กา
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ประกาศอิสรภาพ สู่ยุทธหัตถี ตอนที่ 2
 
12:05:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Parts of Your Body
 
13:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง 1. การหาผลบวก ผลลบ จำนวนนับไม่เกิน 1,000
 
14:00:00
ส13102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง การเทียบศักราชในชีวิตประจำวัน
 
15:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทด ที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
 
16:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง มาตรา กง
 
17:00:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง การบริการ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
18:06:00
ศ13101 ศิลปะ เรื่อง สี
 
19:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
19:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สมเด็จพระเอกาทศรถ
 
20:35:00
ศิริราช The life
 
21:30:00
สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
22:30:00
จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
23:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
23:30:00
FoodWork