00:00:00
คิดการใหญ่
 
00:30:00
ฉายแวว
 
01:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
01:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
02:00:00
จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
02:30:00
ศิริราช The life
 
03:30:00
เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
04:00:00
สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
05:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
05:30:00
ตามอำเภอจาน
 
06:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
06:30:00
เก๋าตัวจริง
 
07:00:00
คิดการใหญ่
 
07:30:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
08:30:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แรงและผลของแรงมีอะไรบ้าง (2)
 
09:30:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100,000
 
10:30:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง การตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล (๒)
 
11:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
12:30:00
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
 
13:30:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง สินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของมนุษย์
 
14:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
15:00:00
ตามอำเภอจาน
 
15:30:00
เก๋าตัวจริง
 
16:00:00
คิดการใหญ่
 
16:30:00
ฉายแวว
 
17:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
17:30:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
18:06:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
18:30:00
จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
19:00:00
ศิริราช The life
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จินดามณี : แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก
 
20:35:00
เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
21:00:00
สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
22:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
22:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
23:00:00
ตามอำเภอจาน
 
23:30:00
เก๋าตัวจริง