00:00:00
จิ๋วซ่าส์นักประดิษฐ์
 
00:30:00
R : ผีเสื้อกระพือปีก
 
01:00:00
R : เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
01:30:00
R : สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
02:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
03:00:00
R : เก๋าตัวจริง
 
03:30:00
R : ฉายแวว
 
04:00:00
R : กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
04:30:00
R : ฟิสิกส์สนุก
 
05:00:00
R : คิดการใหญ่
 
05:30:00
R : การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
06:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง บทอาขยานเด็กน้อย (๒)
 
07:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
08:06:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ชิ้นใหม่กับชิ้นเดิมสัมพันธ์กันอย่างไร (3)
 
09:00:00
ง13101 การงานอาชีพ เรื่อง การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน
 
10:00:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง All About Me
 
11:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง บทอาขยานวิชาหนาเจ้า (๑)
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จิตอาสาพระราชทาน
 
12:05:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวนนับสองจำนวนไม่เกิน 100,000 ที่มีจำนวนหลักเท่ากัน
 
13:00:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี เรื่อง การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและเป็นระบบ (2)
 
14:00:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
14:30:00
ศิริราช The life
 
15:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
16:00:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
16:30:00
เงินทองต้องวางแผน Happy Money, Happy Retirement
 
17:00:00
สื่อวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 
18:06:00
สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา
 
18:30:00
ตามอำเภอจาน
 
19:00:00
เก๋าตัวจริง
 
19:30:00
การ์ตูนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จิตอาสาพระราชทาน
 
20:35:00
ฉายแวว
 
21:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
21:30:00
ฟิสิกส์สนุก
 
22:00:00
คิดการใหญ่
 
22:30:00
R : ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
23:00:00
R : ศิริราช The life