00:00:00
ฉายแวว
 
00:30:00
R: ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
01:00:00
R: จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
01:30:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
02:00:00
R: ผีเสื้อกระพือปีก
 
02:30:00
R: ศิริราช The life
 
03:30:00
R: FoodWork
 
04:00:00
R: ฟิสิกส์สนุก
 
04:30:00
R: คิดวิทย์ Science Yard
 
05:00:00
R: World Why วิทย์
 
05:30:00
R: คิดการใหญ่
 
06:00:00
ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเกิดลม (1)
 
07:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การหารเกี่ยวกับความยาว
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ผืนป่าราชินี
 
08:06:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย (๑)
 
09:00:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง ประเภทของเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ควรรู้
 
10:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย (๒)
 
11:00:00
อ13101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง The Sun Comes up!
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สืบสาน รักษา ต่อยอด
 
12:05:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาว
 
13:00:00
ส13102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง วีรสตรีผู้พลีชีพเพื่อแผ่นดิน (สมเด็จพระสุริโยทัย)
 
14:00:00
ค13101 คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณ และโจทย์ปัญหาการหารเกี่ยวกับความยาว (1)
 
15:00:00
ท13101 ภาษาไทย เรื่อง ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย (๓)
 
16:00:00
ส13101 สังคมศึกษา เรื่อง แผนผังภูมิศาสตร์ใกล้ตัว
 
17:00:00
ศ13101 ศิลปะ เรื่อง ดนตรีและเพลงในท้องถิ่น(2)
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
 
18:06:00
ธรรมดี...ได้ดี Easy Life
 
18:30:00
จิ๋วซ่าส์ นักประดิษฐ์
 
19:00:00
กฎหมายคลายเครียด ปี 2
 
19:30:00
ผีเสื้อกระพือปีก
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R: เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน ส่งเสริมการศึกษาสร้างคน
 
20:35:00
ศิริราช The life
 
21:30:00
FoodWork
 
22:00:00
ฟิสิกส์สนุก
 
22:30:00
คิดวิทย์ Science Yard
 
23:00:00
World Why วิทย์
 
23:30:00
คิดการใหญ่