00:00:00
๑ ในพระราชดำริ
 
00:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
01:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
01:30:00
ที่นี่บ้านเรา
 
02:00:00
R : แผ่นดินทระนง
 
02:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
03:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
03:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
04:00:00
R : The Green Diary season 1
 
04:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
05:00:00
R : ตามอำเภอจาน
 
05:30:00
R : สู้เพื่อรอด
 
06:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่อง 2 ตอน
 
07:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง Time 2
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน เงินถุงแดงรักษาแผ่นดิน
 
08:06:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (2)
 
09:00:00
ส11102 ประวัติศาสตร์ เรื่อง เหตุการณ์สำคัญในครอบครัว 1
 
10:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่อง คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ (1)
 
11:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
 
12:00:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน จารึกวัดโพธิ์
 
12:05:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่อง 3 ตอน
 
13:00:00
ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์และพืช (3)
 
14:00:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตย 1
 
15:00:00
อ11101 ภาษาอังกฤษ เรื่อง School Subjects 1
 
16:00:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม และวงรี
 
17:00:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนบรรยายภาพ
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รักษาเอกราชจากภัยคุกคามตะวันตก
 
18:06:00
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) เรื่อง ความแตกต่างระหว่างเพศ
 
19:00:00
แผ่นดินทระนง
 
19:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน รักษาเอกราชจากภัยคุกคามตะวันตก
 
20:35:00
รอบภูมิภาค
 
21:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
21:30:00
สู้เพื่อรอด
 
22:00:00
The Green Diary season 1
 
22:30:00
ตามอำเภอจาน
 
23:00:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
23:30:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี