00:00:00
R : The Green Diary season 1
 
00:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
01:00:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
01:30:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
02:00:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
02:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
03:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
03:30:00
R : ที่นี่บ้านเรา
 
04:00:00
แผ่นดินทระนง
 
04:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
05:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
06:00:00
R : The Green Diary season 1
 
06:30:00
R : ตามอำเภอจาน
 
07:00:00
R : พุทธธรรมนำปัญญา
 
07:30:00
สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
07:55:00
เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
R : ๑ ในพระราชดำริ
 
08:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ
 
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง เขียนเรื่อง ถ้า
 
10:30:00
ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง นกน้อยน่ารัก (๑)
 
11:30:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:25:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
12:30:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง บทบาทหน้าที่ สิทธิของตนเองในครอบครัว
 
13:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติ
 
14:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
15:00:00
ที่นี่บ้านเรา
 
15:30:00
แผ่นดินทระนง
 
16:00:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
16:30:00
รอบภูมิภาค
 
17:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
17:30:00
The Green Diary season 1
 
17:55:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
18:06:00
ตามอำเภอจาน
 
18:30:00
พุทธธรรมนำปัญญา
 
19:00:00
R : สารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี
 
19:30:00
๑ ในพระราชดำริ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย ตอน สุริยุปราคา ที่หว้ากอ
 
20:35:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
21:00:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
21:30:00
R : ที่นี่บ้านเรา
 
22:00:00
R : แผ่นดินทระนง
 
22:30:00
R : เพื่อสังคมสันติสุข
 
23:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
23:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ