00:00:00
R : ศ11101 ศิลปะ รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่างๆรอบตัว
 
00:30:00
แจ้งรายการ
 
01:30:00
รอบภูมิภาค
 
02:00:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
02:30:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
03:00:00
นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
03:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
04:00:00
แสงแห่งปณิธาน
 
04:30:00
เพื่อสังคมสันติสุข
 
05:00:00
R : รอบภูมิภาค
 
05:30:00
R : เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
 
06:00:00
R : 100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
 
06:30:00
R : นับ ๑ ให้ถึงพ่อ
 
07:00:00
R : สารคดีแตกหน่อต่อยอด
 
07:30:00
R : แสงแห่งปณิธาน
 
08:00:00
เคารพธงชาติ
 
08:01:00
แจ้งรายการ
 
08:30:00
ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ
 
09:30:00
ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ลองเขียนคำคล้องจองจากภาพ
 
10:30:00
ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
 
11:30:00
แจ้งรายการ
 
12:00:00
ข่าวเที่ยง
 
12:30:00
ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง โครงสร้างของโรงเรียน
 
13:30:00
แจ้งรายการ
 
14:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ
 
15:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ลองเขียนคำคล้องจองจากภาพ
 
16:30:00
R : ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
 
17:30:00
แจ้งรายการ
 
18:00:00
เคารพธงชาติ
 
18:01:00
พยากรณ์อากาศประจำวัน
 
18:06:00
แจ้งรายการ
 
18:30:00
R : ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง โครงสร้างของโรงเรียน
 
19:30:00
แจ้งรายการ
 
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
 
20:30:00
R : ค11101 คณิตศาสตร์ เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ
 
21:30:00
R : ท11101 ภาษาไทย เรื่อง ลองเขียนคำคล้องจองจากภาพ
 
22:30:00
R : ง11101 การงานอาชีพ เรื่อง ถุงกระดาษน้อยน่ารัก (๒)
 
23:30:00
R : ส11101 สังคมศึกษา เรื่อง โครงสร้างของโรงเรียน