ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ และ ครูศิริพร สินสมุทรไทย
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูวิชิต ลือยศ และ ครูศิริพร สินสมุทรไทย
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ย้อนรอยศาสนา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สืบสานหลักคำสอน
เรื่อง 2.1 สืบสานหลักคำสอน
  อริยสัจ 4 14 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา 17 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  ความทุกข์ 19 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  หลักของความทุกข์ในศาสนาอื่น 21 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  เหตุแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนา 24 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  เหตุแห่งทุกข์ในศาสนาอื่น 26 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  ความพ้นทุกข์ 28 มิ.ย. 67 (มีใบงาน)
  เป้าหมายสูงสุดของศาสนาที่สำคัญในสังคมไทย 1 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  หนทางสู่ความพ้นทุกข์ 3 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๑o
  หนทางสู่การดับทุกข์ในศาสนาต่าง ๆ 5 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  อริยสัจ 4 ในฐานะแก่นของพระพุทธ ศาสนา 8 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  พุทธสาวกที่สำคัญในพระพุทธศาสนา 10 ก.ค. 67
๑๓
  พุทธสาวิกาที่สำคัญในพระพุทธศาสนา 12 ก.ค. 67
๑๔
  สังฆคุณ 15 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ 17 ก.ค. 67
๑๖
  งานมงคล 19 ก.ค. 67
๑๗
  งานอวอวมงคล 24 ก.ค. 67
๑๘
  การบริหารจิตและเจริญปัญญา 26 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง รู้กฎหมายสิทธิไม่ลิดรอน
เรื่อง 3.1 รู้กฎหมายสิทธิไม่ลิดรอน
  ความหมายและความสำคัญของกฎหมาย 31 ก.ค. 67 (มีใบงาน)
  เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกฎหมาย 2 ส.ค. 67
  กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง 5 ส.ค. 67 (มีบัตรคำ)
  ลักษณะการกระทำผิดทางอาญาและทางแพ่ง 7 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  การกระทำความผิดทางอาญาและทางแพ่ง 9 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
  ความหมายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 14 ส.ค. 67
  การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองตนเองและผู้อื่นตามหลักสิทธิมนุษยชน 16 ส.ค. 67
  ความหมายและประเภทของระบบการปกครอง 19 ส.ค. 67
  ระบอบการปกครองที่ใช้ในปัจจุบัน 21 ส.ค. 67 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ความแตกต่างทางการปกครองของไทยกับประเทศอื่นๆที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย 23 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  ความหมายและความสำคัญของรัฐธรรมนูญ 26 ส.ค. 67
๑๒
  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 28 ส.ค. 67
๑๓
  การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 30 ส.ค. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  บทบาทและอำนาจหน้าที่ของรัฐบาล 2 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน 4 ก.ย. 67
๑๖
  ความจำเป็นในการมีรัฐบาลตามระบบประชาธิปไตย 6 ก.ย. 67
๑๗
  ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย 9 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
๑๘
  แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย 11 ก.ย. 67
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สร้างนครแห่งสันติสุข
เรื่อง 4.1 สร้างนครแห่งสันติสุข
  ประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ 13 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม 16 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  ที่มาของศาสนาฮินดู 18 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบความรู้)
  การยอมรับความแตกต่างการดำเนินชีวิตของแต่ละศาสนา (1) 20 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  การยอมรับความแตกต่างการดำเนินชีวิตของแต่ละศาสนา (2) 23 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  การยอมรับความแตกต่างการดำเนินชีวิตของแต่ละศาสนา (3) 25 ก.ย. 67(มีใบงานใบกิจกรรม)
  การยอมรับความแตกต่างการดำเนินชีวิตของแต่ละศาสนา (4) 27 ก.ย. 67 (มีใบงาน)
  แนวทางการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ (1) 30 ก.ย. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
  แนวทางการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ (2) 2 ต.ค. 67(มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑o
  แนวทางการธำรงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ (3) 4 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๑
  ลดความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ (1) 7 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๒
  ลดความขัดแย้งและสร้างความสมานฉันท์ (2) 9 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๓
  การดำรงชีวิตให้มีความสุข (1) 11 ต.ค. 67 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)
๑๔
  การดำรงชีวิตให้มีความสุข (2) 16 ต.ค. 67 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ