ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 5
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง และครูบุษรินทร์ พรมทา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูนิสสรณ์ เชิญทอง และครูบุษรินทร์ พรมทา
การงานอาชีพ

แผนการสอน การงานอาชีพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถนอมอาหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารสนเทศทางการเกษตร
เรื่อง 2.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
เรื่อง 2.2 สารสนเทศทางการเกษตร
เรื่อง 2.3 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ
เรื่อง 2.4 การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานไม้พื้นฐาน
เรื่อง 3.1 รู้จักไม้/วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไม้
เรื่อง 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานไม้
เรื่อง 3.3 กระบวนการสร้างสรรค์งานไม้
เรื่อง 3.4 การสร้างสรรค์งานไม้เป็น Mini Shelf
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทำใช้ได้ ทำขายรวย
เรื่อง 4.1 เครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้
เรื่อง 4.2 ลูกปัดกระดาษ
เรื่อง 4.3 ปฏิบัติเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้
เรื่อง 4.4 เล่าสู่กันฟัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สื่อโซเซียลมีเดียกับการจำหน่าย
เรื่อง 5.1 สวัสดีสื่อโซเซียลมีเดีย
เรื่อง 5.2 สื่อโซเซียลมีเดียกับช่องทางการขาย
เรื่อง 5.3 ออกแบบสร้างสรรค์ขายออนไลน์
เรื่อง 5.4 การนำเสนอออกแบบสร้างสรรค์ขายออนไลน์

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ