ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอนโดย ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
ครูผู้สอน ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง และ ครูภากร อุปการแก้ว
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ
เรื่อง 1.1 สินค้าและบริการ
  การผลิตสินค้าและบริการ 18 พ.ค. 65 (มีใบความรู้)
  บทบาทของผู้ผลิต 20 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  บทบาทของผู้บริโภค 23 พ.ค. 65
  ปัจจัยการผลิต 25 พ.ค. 65 (มีใบงาน)
  ปัจจัยกำหนดความต้องการในการซื้อสินค้า 27 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ปัจจัยกำหนดความต้องการในการขายสินค้า 30 พ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ตลาด 1 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้า 6 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  การเพิ่มมูลค่าในสินค้าและบริการ 8 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑o
  ลักษณะสินค้าและบริการของไทย 10 มิ.ย. 65
๑๑
  เศรษฐกิจพอเพียง 13 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  ความหมายประโยชน์ทรัพยากร 15 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
๑๓
  ประเภทของทรัพยากร 17 มิ.ย. 65
๑๔
  หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 20 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)
หน่วยที่ 2 เรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
เรื่อง 2.1 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
  หน่วยเศรษฐกิจ 22 มิ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจ 24 มิ.ย. 65
  ภาษี 27 มิ.ย. 65 (มีใบงาน)
  ประเภทของภาษี 29 มิ.ย. 65
  หน่วยงานที่เก็บภาษี 1 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
  สิทธิของผู้บริโภค 4 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค 6 ก.ค. 65
  สิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย 8 ก.ค. 65
  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 11 ก.ค. 65 (มีใบงาน)
๑o
  กลุ่มออมทรัพย์ 18 ก.ค. 65
๑๑
  กลุ่มแม่บ้าน 20 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๒
  กองทุนหมู่บ้าน 22 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๓
  วิสาหกิจชุมชน 25 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
๑๔
  สหกรณ์ 27 ก.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)
หน่วยที่ 3 เรื่อง ต้นกล้าคนดี

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ