ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 65
แผนการสอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
ครูผู้สอน ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. เด็กไทยใฝ่ดี: มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง 1.1 ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย
1
  ความสำคัญของศาสนาและศาสนาในประเทศไทย 1 พ.ย. 62
เรื่อง 1.2 ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย
1
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย (1) 5 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย (2) 6 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  ประวัติและความเป็นมาของศาสนาในประเทศไทย (3) 7 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.3 คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา
1
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (1) 8 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (2) 12 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
3
  คัมภีร์และหลักธรรมของศาสนา (3) 13 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 1.4 ศาสนสถาน
1
  ศาสนสถาน 14 พ.ย. 62
เรื่อง 1.5 พุทธสาวก
1
  พุทธสาวก (1) 15 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  พุทธสาวก (2) 19 พ.ย. 62
หน่วยการเรียนรู้ 2. เด็กไทยใฝ่ดี: ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง 2.1 ศาสนพิธี
1
  ศาสนพิธี (1) 20 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ศาสนพิธี (2) 21 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.2 การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
1
  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี 22 พ.ย. 62
เรื่อง 2.3 การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย
1
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (1) 26 พ.ย. 62
2
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (2) 27 พ.ย. 62
3
  การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย (3) 28 พ.ย. 62
เรื่อง 2.4 ไตรสิกขาและโอวาท 3
1
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (1) 29 พ.ย. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
2
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (2) 3 ธ.ค. 62
3
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (3) 4 ธ.ค. 62
4
  ไตรสิกขาและโอวาท 3 (4) 6 ธ.ค. 62 (มีวีดีโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.5 การสวดมนต์และแผ่เมตตา
1
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา (1) 11 ธ.ค. 62
2
  การสวดมนต์และแผ่เมตตา (2) 12 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอ)
เรื่อง 2.6 สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา
1
  สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา (1) 13 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอ)
2
  สติสัมปชัญญะ สมาธิ และปัญญา (2) 17 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.7 การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ
1
  การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ (1) 18 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การยืน เดิน นั่ง และนอน อย่างมีสติ (2) 19 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 2.8 สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน
1
  สมาธิในการฟัง อ่าน คิด และเขียน 20 ธ.ค. 62
เรื่อง 2.9 มารยาทของศาสนิกชน
1
  มารยาทของศาสนิกชน (1) 24 ธ.ค. 62 ( มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  มารยาทของศาสนิกชน (2) 25 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 4. โลกสวยด้วยมือเรา: มองดูธรรมชาติ
เรื่อง 4.1 ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ
1
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (1) 10 ม.ค. 63
2
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (2) 14 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ภูมิลักษณ์ที่สำคัญของภาคต่าง ๆ (3) 15 ม.ค. 63
เรื่อง 4.2 ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย
1
  ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย (1) 17 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  ลักษณะกายภาพกับภัยพิบัติในประเทศไทย (2) 21 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.3 การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์
1
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (1) 22 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของมนุษย์ (2) 23 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.4 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น
1
  การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่น 24 ม.ค. 63
เรื่อง 4.5 ธรรมชาติกับสังคมไทย
1
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (1) 28 ม.ค. 63
2
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (2) 29 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  ธรรมชาติกับสังคมไทย (3) 30 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 4.6 การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
1
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (1) 31 ม.ค. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (2) 4 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
3
  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ (3) 5 ก.พ. 63
เรื่อง 4.7 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (1) 6 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (2) 7 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ (3) 11 ก.พ. 63
เรื่อง 4.8 การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน
1
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน (1) 12 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
2
  การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน (2) 13 ก.พ. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
หน่วยการเรียนรู้ 5. โลกสวยด้วยมือเรา: หวงแหนสิ่งแวดล้อม
เรื่อง 5.1 คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
1
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (1) 14 ก.พ. 63
2
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (2) 18 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (3) 19 ก.พ. 63
เรื่อง 5.2 ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม
1
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม (1) 20 ก.พ. 63
2
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม (2) 21 ก.พ. 63
3
  ผลของการรักษาและทำลายสิ่งแวดล้อม (3) 25 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
เรื่อง 5.3 การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (1) 26 ก.พ. 63
2
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (2) 27 ก.พ. 63 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
3
  การมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) 28 ก.พ. 63
4
  ทบทวนและประเมินผล 3 มี.ค. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,422 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 874 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By pomkarasin@gmail.com | 28.06.18 | 1,422 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  2. Post By varitnuntak@gmail.com | 27.11.18 | 874 0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม