ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 54
แผนการสอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
ครูผู้สอน ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข

ครูจิราพร สมพงศ์ และครูนันทรัตน์ เจริญสุข
วิทยาศาสตร์

แผนการสอน วิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
เรื่อง 2.1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารและสมบัติของสาร
1
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 5 มิ.ย. 2562 (มีใบกิจกรรม)
2
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 5 มิ.ย. 2562
3
  จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 6 มิ.ย. 2562
4
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 12 มิ.ย. 2562
5
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 12 มิ.ย. 2562
6
  มวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม (3) 13 มิ.ย. 2562
7
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (1) 19 มิ.ย. 2562
8
  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม (2) 19 มิ.ย. 2562
9
  ธาตุและสารประกอบ (1) 20 มิ.ย. 2562
10
  ธาตุและสารประกอบ (1) 26 มิ.ย. 2562
11
  สมบัติบางประการของธาตุ (1) 26 มิ.ย. 2562
12
  สมบัติบางประการของธาตุ (2) 27 มิ.ย. 2562
13
  ธาตุกัมมันตรังสี 3 ก.ค. 2562
14
  โครงสร้างอะตอม (1) 3 ก.ค. 2562
15
  โครงสร้างอะตอม (2) 4 ก.ค. 2562
16
  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส (1) 10 ก.ค. 2562
17
  สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว แก๊ส (2) 10 ก.ค. 2562
18
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (1) 11 ก.ค. 2562
19
  พลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (2) 18 ก.ค. 2562
หน่วยการเรียนรู้ 3. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์
หน่วยการเรียนรู้ 5. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
หน่วยการเรียนรู้ 6. รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสืบพันธ์ุของพืช

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ