ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 60
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูนวคุณ สาณศิลปิน และครูสรายุธ ธานา
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูนวคุณ สาณศิลปิน และครูสรายุธ ธานา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิถีไทย วิถีธรรม
เรื่อง 1.1 วิถีไทย วิถีธรรม
  ศาสนิกชน วิถีชุมชน วิถีไทย (1) 16 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ศาสนิกชน วิถีชุมชน วิถีไทย (2) 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ศาสนิกชน วิถีชุมชน วิถีไทย (3) 23 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ศาสนิกชน วิถีชุมชน วิถีไทย (4) 24 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  ศาสนิกชน วิถีชุมชน วิถีไทย (5) 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  เหตุปัจจัย หัวใจต้องศึกษา (1) 30 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  เหตุปัจจัย หัวใจต้องศึกษา (2) 31 พ.ค. 66 (มีใบงาน)
  เหตุปัจจัย หัวใจต้องศึกษา (3) 2 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  เหตุปัจจัย หัวใจต้องศึกษา (4) 6 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  เจริญสติ พัฒนาชีวีด้วยวิถีธรรม (1) 7 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้ บัตรคำ)
๑๑
  เจริญสติ พัฒนาชีวีด้วยวิถีธรรม (2) 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
๑๒
  เจริญสติ พัฒนาชีวีด้วยวิถีธรรม (3) 13 มิ.ย. 66
๑๓
  เจริญสติ พัฒนาชีวีด้วยวิถีธรรม (4) 14 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มองเหตุ เห็นผล พัฒนาตน สู่คนดี
เรื่อง 2.1 มองเหตุ เห็นผล พัฒนาตน สู่คนดี
  ศาสนพิธี วิถีพัฒนาตน (1) 16 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้)
  ศาสนพิธี วิถีพัฒนาตน (2) 20 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ศาสนพิธี วิถีพัฒนาตน (3) 21 มิ.ย. 66
  ศาสนพิธี วิถีพัฒนาตน (4) 23 มิ.ย. 66
  ศาสนพิธี วิถีพัฒนาตน (5) 27 มิ.ย. 66
  ศาสนสุภาษิต ลิขิตเตือนการพัฒนา (1) 28 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ศาสนสุภาษิต ลิขิตเตือนการพัฒนา (2) 30 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ศาสนสุภาษิต ลิขิตเตือนการพัฒนา (3) 4 ก.ค. 66
  ศาสนสุภาษิต ลิขิตเตือนการพัฒนา (4) 5 ก.ค. 66
๑o
  พัฒนาตน ชุมชนสุขี (1) 7 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
๑๑
  พัฒนาตน ชุมชนสุขี (2) 11 ก.ค. 66
๑๒
  พัฒนาตน ชุมชนสุขี (3) 12 ก.ค. 66
๑๓
  พัฒนาตน ชุมชนสุขี (4) 14 ก.ค. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เรื่อง 3.1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  บทเรียนการเมืองไทย รู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร (1) 18 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
  บทเรียนการเมืองไทย รู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร (2) 19 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  บทเรียนการเมืองไทย รู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร (3) 21 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  ค้นข่าวสารชุมชน เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี (1) 25 ก.ค. 66 (มีใบความรู้)
  ค้นข่าวสารชุมชน เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี (2) 26 ก.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
  ค้นข่าวสารชุมชน เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี (3) 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ค้นข่าวสารชุมชน เพื่อพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี (4) 8 ส.ค. 66
  ห้องเรียนนักคิด พิชิตทำดีสู่ชุมชน (1) 9 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  ห้องเรียนนักคิด พิชิตทำดีสู่ชุมชน (2) 11 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ห้องเรียนนักคิด พิชิตทำดีสู่ชุมชน (3) 15 ส.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายน่ารู้สู่ชีวิตมีสุข
เรื่อง 4.1 กฎหมายน่ารู้สู่ชีวิตมีสุข
  ศาสนากับการพัฒนาชุมชน และสังคม (1) 16 ส.ค. 66
  ศาสนากับการพัฒนาชุมชน และสังคม (2) 18 ส.ค. 66
  กระบวนการตรากฎหมาย (1) 22 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)
  กระบวนการตรากฎหมาย (2) 23 ส.ค. 66 (ใบงาน)
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว (1) 25 ส.ค. 66 (มีบัตรคำ)
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว (2) 29 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  กฎหมายน่ารู้ คู่การพัฒนาท้องถิ่น (1) 30 ส.ค. 66 (มีใบงาน)
  กฎหมายน่ารู้ คู่การพัฒนาท้องถิ่น (2) 1 ก.ย. 66
  กฎหมายน่ารู้ คู่การพัฒนาท้องถิ่น (3) 5 ก.ย. 66
๑o
  กฎหมายกับความกินดีอยู่ดี (1) 6 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  กฎหมายกับความกินดีอยู่ดี (2) 8 ก.ย. 66
๑๒
  กฎหมายกับความกินดีอยู่ดี (3) 12 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เรื่อง 5.1 พหุวัฒนธรรมสร้างสรรค์
  พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน (1) 13 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน (2) 15 ก.ย. 66
  พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน (3) 19 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  การสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมและประเทศเพื่อนบ้าน (1) 20 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)
  การสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมและประเทศเพื่อนบ้าน (2) 22 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  การสร้างความเข้าใจอันดีต่อสังคมและประเทศเพื่อนบ้าน (3) 26 ก.ย. 66 (มีใบงาน)
  ความสำคัญของศาสนาต่อสังคมไทย (1) 27 ก.ย. 66 (มีใบกิจกรรม ใบความรู้)
  ความสำคัญของศาสนาต่อสังคมไทย (2) 29 ก.ย. 66
  ความสำคัญของศาสนาต่อสังคมไทย (3) 3 ต.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)
๑o
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (1) 4 ต.ค. 66 (มีใบความรู้ บัตรคำ และ บัตรภาพ)
๑๑
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (2) 6 ต.ค. 66
๑๒
  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม (3) 10 ต.ค. 66 (มีใบงาน ภาพประกอบ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ