ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 57
แผนการสอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
ครูผู้สอน ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์

ครูภากร อุปการแก้ว , ครูอาทิตย์ ศรีรุ้ง , ครูวรพรรณ์ ศรีออรุณ และ ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา

หน่วยการเรียนรู้ 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
เรื่อง 1.1 เรื่องรู้เท่าทันสินค้าและบริการ
  ความหมายสินค้าและบริการ 4 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  ประเภทของสินค้าและบริการ 7 มิ.ย. 64 (มีใบความรุ้)
  ประโยชน์ของสินค้าและบริการ 10 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  การเลือกซื้อสินค้าและบริการ 11 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า และบริการ 14 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  การคุ้มครองผู้บริโภค 17 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภค 18 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)
  เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการ 21 มิ.ย. 64 (มีใบงาน และใบความรู้)
  หลักการเเละวิธีการเลือกซื้อสินค้าเเละบริการ 24 มิ.ย. 64 (มีใบงาน)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ