ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 95
แผนการสอนโดย ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูจีรวุฒิ ภักดี และครูรัชนีพร พิณทอง
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยที่ 1 จำนวน
เรื่อง 1.1 จำนวน
  - การบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ และแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด 1 ถึง 20 - การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน 1 ถึง 20 1 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  - การบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ และสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด 10 20 30 … 100 - การอ่าน การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวน 10 20 30 … 100 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  - การบอกและแสดงจำนวนนับ 21 ถึง 30 - การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 21 ถึง 30 3 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  - การบอกและแสดงจำนวนนับ 31 ถึง 50 - การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับ 31 ถึง 50 6 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  - การบอกและแสดงจำนวนนับ 51 ถึง 100 - การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับ 51 ถึง 100 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  หลักและค่าของเลขโดด ในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน 100 8 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 ในรูปกระจาย 9 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  - การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากัน และไม่เกิน 100 - การเปรียบเทียบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่เลขโดดในหลักสิบไม่เท่ากัน 10 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การเปรียบเทียบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่เลขโดดในหลักสิบเท่ากัน 13 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  การเรียงลำดับจำนวนสามจำนวนที่ไม่เกิน 100 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 (สี่ถึงห้าจำนวน) 15 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  - การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือ แสดงจำนวนนับ 21 ถึง 100 - หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก ของจำนวนนับไม่เกิน 100 - การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับไม่เกิน 100 ในรูปกระจาย - การเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวนนับไม่เกิน 100 - การเรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 100 16 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 2 การดำเนินการของจำนวน
เรื่อง 2.1 การดำเนินการของจำนวน
  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทด 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การบวกจำนวนสองหลักกับสองหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 ไม่มีการทด 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด 22 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 และไม่มีการทด 23 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 และมีการทด 24 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การหาผลบวกของจำนวนสามจำนวน 27 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
  ทบทวนความรู้เรื่องการบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 100 29 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑o
  ทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 20 30 พ.ย. 66 (มีใบงาน)
๑๑
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักไม่มีการกระจาย 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๒
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักไม่มีการกระจาย 4 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๓
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลักที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 มีการกระจาย 6 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๔
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 มีการกระจาย 7 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๕
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 ไม่มีการกระจาย โดยการตั้งลบ 8 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๖
  การลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 มีการกระจาย โดยการตั้งลบ 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๗
  ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 13 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๘
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนหนึ่งหลัก 14 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๑๙
  การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒o
  ทบทวนการลบจำนวนสองหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลักที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 โดยการตั้งลบและการหาค่าของตัวไม่ทราบค่า 18 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๑
  - การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 - การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 19 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๒
  สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 20 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๓
  สถานการณ์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ 21 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๔
  สถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 22 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๕
  สถานการณ์การลบที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 ที่ใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าในสถานการณ์ 25 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๖
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 พร้อมหาคำตอบ 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๗
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า 27 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๘
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่า 28 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)
๒๙
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า (1) 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๓o
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า (2) 3 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๓๑
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๓๒
  การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ 5 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
๓๓
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 100 พร้อมหาคำตอบ 8 ม.ค. 67
หน่วยที่ 4 แบบรูป
เรื่อง 3.1 แบบรูป
  แบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การหารูปที่หายไปในแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 10 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การสร้างแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่น ๆ ที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสี สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี 2 รูป 11 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 12 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 ทีละ 10 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 10 และลดลงทีละ 1 ทีละ 10 ในตารางตัวเลข 1 – 100 17 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
หน่วยที่ 6 การวัด
เรื่อง 5.1 การวัด
  การเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย 26 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  - การวัดและบอกน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน - การคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ 29 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การวัดและบอกน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 30 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การคาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 31 ม.ค. 67 (มีใบงาน)
  การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การวัดและบอกน้ำหนักเป็นขีด 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นขีด 5 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนัก 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวไม่ทราบค่าเกี่ยวกับน้ำหนัก 7 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑o
  การชั่งและบอกน้ำหนักโดยใช้เครื่องชั่งสปริง 8 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๑
  การเปรียบเทียบความยาวของ สิ่งต่าง ๆ โดยใช้คำว่า สั้นกว่า ยาวกว่า ยาวเท่ากัน และใช้คำว่า สั้นที่สุด ยาวที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง 9 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๒
  การเปรียบเทียบความสูงของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้คำว่า เตี้ยกว่า สูงกว่า สูงเท่ากัน และใช้คำว่า เตี้ยที่สุด สูงที่สุด เมื่อมีสิ่งของมากกว่าสองสิ่ง 12 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๓
  การวัดความยาวและความสูงของสิ่งต่างๆ โดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 13 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๔
  การเปรียบเทียบความยาวหรือความสูงโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน 14 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๕
  การวัดความยาวเป็นเซนติเมตร 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๖
  การวัดความสูงเป็นเซนติเมตร 16 ก.พ 67 (มีใบงาน)
๑๗
  การคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเซนติเมตร 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๘
  การวัดความยาวเป็นเมตร 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๑๙
  การเปรียบเทียบความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร เป็นเมตร 21 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๒o
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (1) 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๒๑
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (2) 23 ก.พ. 67 (มีใบงาน)
๒๒
  การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ (3) 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน )

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ