ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 93
แผนการสอน ครูจีรวุฒิ ภักดี
ครูผู้สอน ครูจีรวุฒิ ภักดี
กําหนดการรายชั่วโมง

ครูจีรวุฒิ ภักดี
คณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง 1.1 เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (1) 18 พ.ค.63
2
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 (2) 19 พ.ค.63
เรื่อง 1.2 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 1 และ 2 20 พ.ค. 63
เรื่อง 1.3 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลข ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 3 และ 4
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลข ฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 3 และ 4 21 พ.ค. 63
เรื่อง 1.4 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 5 และ 0
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 5 และ 0 22 พ.ค.63
เรื่อง 1.5 เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 1 ถึง 5 แบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 25 พ.ค. 63
เรื่อง 1.6 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 26 พ.ค. 63
เรื่อง 1.7 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0
1
  เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 5 และ 0 27 พ.ค. 63
เรื่อง 1.8 เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10
1
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวนนับ 6 ถึง 10 28 พ.ค. 63
เรื่อง 1.9 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 6 และ 7
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 6 และ 7 29 พ.ค. 63
เรื่อง 1.10 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 8 และ 9
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 8 และ 9 1มิ.ย.63
เรื่อง 1.11 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 2มิ.ย.63
เรื่อง 1.12 เรื่อง การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ ต้องนับ
1
  เรื่อง การบอกจำนวน 1 ถึง 6 โดยไม่ ต้องนับ 4มิ.ย.63
เรื่อง 1.13 เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ ต้องนับ
1
  เรื่อง การบอกจำนวน 6 ถึง 10 โดยไม่ ต้องนับ 5มิ.ย.63
เรื่อง 1.14 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 8มิ.ย.63
เรื่อง 1.15 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0
1
  เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 1 ถึง 10 และ 0 9มิ.ย.63
เรื่อง 1.16 เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 6 ถึง 10 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 10มิ.ย.63
เรื่อง 1.17 เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20
1
  เรื่อง การนับและแสดงจำนวน 10 ถึง 20 11มิ.ย.63
เรื่อง 1.18 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 ถึง 14
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 10 ถึง 14 12มิ.ย.63
เรื่อง 1.19 เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 14 ถึง 20
1
  เรื่อง การเขียน การอ่าน ตัวเลขฮินดู อารบิกและตัวเลขไทย แสดง จำนวนนับ 14 ถึง 20 15มิ.ย.63
เรื่อง 1.20 เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย
1
  เรื่อง การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับ 10 ถึง 20 ในรูปกระจาย 16มิ.ย.63
เรื่อง 1.21 เรื่อง หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20
1
  เรื่อง หลัก ค่าของเลขโดดในหลักสิบ และหลักหน่วยของจำนวน 10 ถึง 20 17 มิ.ย.63
เรื่อง 1.22 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠
1
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย = ≠ 18มิ.ย.63
เรื่อง 1.23 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย ><
1
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 และการใช้เครื่องหมาย >< 19 มิ.ย.63
เรื่อง 1.24 เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน
1
  เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน 1 ถึง 20 โดยใช้เส้นจำนวน 22 มิ.ย.63
เรื่อง 1.25 เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20
1
  เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน 10 ถึง 20 23มิ.ย.63
เรื่อง 1.26 เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  เรื่อง เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 10 และ 11 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 24 มิ.ย.63
เรื่อง 1.27 เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม
1
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวน 12 ถึง 20 แบบส่วนย่อย-ส่วนรวม 25มิ.ย.63
เรื่อง 1.28 เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดง จำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0
1
  เรื่อง ทบทวนและสรุปการนับและแสดง จำนวนนับ 1 ถึง 20 และ 0 26มิ.ย.63
เรื่อง 1.29 เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ
1
  เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ (1) 29 มิ.ย63
2
  เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ (2) 30มิ.ย.63
3
  เรื่อง การบอกตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ (3) 1 ก.ค63
เรื่อง 1.30 เรื่อง การบอกอันดับที่
1
  เรื่อง การบอกอันดับที่ 2ก.ค.63
เรื่อง 1.31 เรื่อง การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง
1
  เรื่อง การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง 3ก.ค.63
เรื่อง 1.32 เรื่อง การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่
1
  เรื่อง การแสดงสิ่งต่าง ๆ ตามตำแหน่ง และอันดับที่ 8 ก.ค.63
เรื่อง 1.33 เรื่อง การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้
1
  เรื่อง การนำตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ 9 ก.ค.63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนที่ 2
เรื่อง 2.1 เรื่อง ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10
1
  เรื่อง ทบทวนการนับจำนวน การอ่าน ตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย แสดงจำนวนไม่เกิน 10 10 ก.ค.63
เรื่อง 2.2 เรื่อง การรวมจำนวนสองจำนวน
1
  เรื่อง การรวมจำนวนสองจำนวน 13 ก.ค.63
เรื่อง 2.3 เรื่อง การบวกและการเขียนประโยค สัญลักษณ์การบวก
1
  เรื่อง การบวกและการเขียนประโยค สัญลักษณ์การบวก 14 ก.ค.63
เรื่อง 2.4 เรื่อง การบวกด้วยศูนย์
1
  เรื่อง การบวกด้วยศูนย์ 15 ก.ค.63
เรื่อง 2.5 เรื่อง การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน
1
  เรื่อง การหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวน 16 ก.ค.63
เรื่อง 2.6 เรื่อง การหาผลบวกโดยใช้การวาดรูป
1
  เรื่อง การหาผลบวกโดยใช้การวาดรูป 17 ก.ค. 63
เรื่อง 2.7 เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก
1
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก 20 ก.ค. 63
เรื่อง 2.8 เรื่อง การบวกจำนวนเดียวกัน
1
  เรื่อง การบวกจำนวนเดียวกัน 21 ก.ค. 63
เรื่อง 2.9 เรื่อง การสลับที่ของการบวก
1
  เรื่อง การสลับที่ของการบวก 22 ก.ค. 63
เรื่อง 2.10 เรื่อง การบวกที่ผลบวกเป็น 10
1
  เรื่อง การบวกที่ผลบวกเป็น 10 23 ก.ค. 63
เรื่อง 2.11 เรื่อง สถานการณ์การบวก
1
  เรื่อง สถานการณ์การบวก 24 ก.ค. 63
เรื่อง 2.12 เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก และหาคำตอบ
1
  เรื่อง การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวก และหาคำตอบ 27 ก.ค. 63
เรื่อง 2.13 เรื่อง การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ ปัญหาการบวก
1
  เรื่อง การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ ปัญหาการบวก 29 ก.ค. 63
เรื่อง 2.14 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก
1
  เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการบวก 30 ก.ค. 63
เรื่อง 2.15 เรื่อง ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การ บวกและการหาผลบวก
1
  เรื่อง ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การ บวกและการหาผลบวก 31 ก.ค. 63
เรื่อง 2.16 เรื่อง การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
1
  เรื่อง การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 3 ส.ค. 63
เรื่อง 2.17 เรื่อง การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10
1
  เรื่อง การลบโดยการเปรียบเทียบที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 4 ส.ค. 63
เรื่อง 2.18 เรื่อง การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของ จำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  เรื่อง การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของ จำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 5 ส.ค. 63
เรื่อง 2.19 เรื่อง การลบด้วย 0
1
  เรื่อง การลบด้วย 0 6 ส.ค. 63
เรื่อง 2.20 เรื่อง การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame)
1
  เรื่อง การหาผลลบโดยใช้กรอบสิบ (Ten Frame) 7 ส.ค. 63
เรื่อง 2.21 เรื่อง การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน
1
  เรื่อง การหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวน 10 ส.ค. 63
เรื่อง 2.22 เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
1
  เรื่อง ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ 11 ส.ค. 63
เรื่อง 2.23 เรื่อง การนำความสัมพันธ์ของการบวก และการลบไปใช้
1
  เรื่อง การนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปใช้
เรื่อง 2.24 เรื่อง สถานการณ์การลบ
1
  เรื่อง สถานการณ์การลบ 14 ส.ค. 63
เรื่อง 2.25 เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการลบ
1
  เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 17 ส.ค. 63
เรื่อง 2.26 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ
1
  เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ 18 ส.ค. 63
เรื่อง 2.27 เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
1
  เรื่อง การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม 19 ส.ค. 63
เรื่อง 2.28 เรื่อง - ทบทวนการหาผลลบ - การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม - การแก้โจทย์ปัญหาการลบ - การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์
1
  เรื่อง - ทบทวนการหาผลลบ - การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม - การแก้โจทย์ปัญหาการลบ - การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์ 20 ส.ค. 63
เรื่อง 2.29 เรื่อง (1.) การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 (2.) การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10
1
  เรื่อง (1.) การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 (2.) การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 21 ส.ค. 63
เรื่อง 2.30 เรื่อง (1). ความหมายของการบวก (2). การใช้เครื่องหมาย + (3). การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน
1
  เรื่อง (1). ความหมายของการบวก (2). การใช้เครื่องหมาย + (3). การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 1 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 24 ส.ค. 63
เรื่อง 2.31 เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน
1
  เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 (จำนวน 2 หลักกับจำนวน 1 หลัก) โดยการนับต่อและการใช้เส้นจำนวน 25 ส.ค. 63
เรื่อง 2.32 เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดย การทำให้ครบสิบ
1
  เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 20 โดย การทำให้ครบสิบ 26 ส.ค. 63
เรื่อง 2.33 เรื่อง การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวก ไม่เกิน 20 และการบวกจำนวน สองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน
1
  เรื่อง การบวกจำนวนเดียวกัน ที่ผลบวก ไม่เกิน 20 และการบวกจำนวน สองจำนวนที่ใกล้เคียงกัน 27 ส.ค. 63
เรื่อง 2.34 เรื่อง การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ ผลบวกไม่เกิน 20
1
  เรื่อง การบวกจำนวน 3 จำนวน ที่ ผลบวกไม่เกิน 20 28 ส.ค. 63
เรื่อง 2.35 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก
1
  เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเอาออก 31 ส.ค. 63
เรื่อง 2.36 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการใช้เส้นจำนวน
1
  เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการใช้เส้นจำนวน 1 ก.ย. 63
เรื่อง 2.37 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา
1
  เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการหาจำนวนที่เพิ่มเข้ามา 2 ก.ย. 63
เรื่อง 2.38 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ
1
  เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ 3 ก.ย. 63
เรื่อง 2.39 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ
1
  เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20 โดยการเปรียบเทียบ 4 ก.ย. 63
เรื่อง 2.40 เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
1
  เรื่อง การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้ง มากกว่า 10 แต่ไม่เกิน 20โดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 7 ก.ย. 63
เรื่อง 2.41 เรื่อง การลบจำนวนสามจำนวน
1
  เรื่อง การลบจำนวนสามจำนวน 8 ก.ย. 63
เรื่อง 2.42 เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์การบวก
1
  เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวก 9 ก.ย. 63
เรื่อง 2.43 เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์การลบ
1
  เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าใน ประโยคสัญลักษณ์การลบ 10 ก.ย. 63
เรื่อง 2.44 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
1
  เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบที่ ผลลัพธ์ไม่เกิน 20 11 ก.ย. 63
เรื่อง 2.45 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า)
1
  เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่า น้อยกว่า) 14 ก.ย. 63
เรื่อง 2.46 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า)
1
  เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ (สถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่า) 15 ก.ย. 63
เรื่อง 2.47 เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์
1
  เรื่อง การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ 16 ก.ย. 63
เรื่อง 2.48 เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 17 ก.ย. 63
เรื่อง 2.49 เรื่อง ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
1
  เรื่อง ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 18 ก.ย. 63
เรื่อง 2.50 เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย
1
  เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย 21 ก.ย. 63
2
  เรื่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย (ต่อ) 22 ก.ย. 63
เรื่อง 2.51 เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
1
  เรื่อง รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม 23 ก.ย. 63
เรื่อง 2.52 เรื่อง วงกลม และวงรี
1
  เรื่อง วงกลม และวงรี 24 ก.ย. 63
เรื่อง 2.53 เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
1
  เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ 25 ก.ย. 63
เรื่อง 2.54 เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติและใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ
1
  เรื่อง การเขียนรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี โดยใช้แบบของรูปเรขาคณิตสองมิติและใช้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบ 28 ก.ย. 63
เรื่อง 2.55 เรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี
1
  เรื่อง รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม วงกลม และวงรี 29 ก.ย. 63
เรื่อง 2.56 เรื่อง ทบทวนรูปเรขาคณิต
1
  เรื่อง ทบทวนรูปเรขาคณิต 30 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
 1. Post By jitanajak@hotmail.com | 28.08.18 | 3,104 4 คณิตศาสตร์
 2. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 01.11.18 | 2,637 2 คณิตศาสตร์
 3. Post By maneerat.poowow13@gmail.com | 10.09.18 | 1,599 2 คณิตศาสตร์
 4. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 1,423 4 คณิตศาสตร์
 5. Post By Suthida | 28.04.19 | 1,303 9 คณิตศาสตร์
 6. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,129 3 คณิตศาสตร์
 7. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 254 0 คณิตศาสตร์
 1. Post By ครูอ้อน | 30.01.19 | 1,423 4 คณิตศาสตร์
 2. Post By Suthida | 28.04.19 | 1,303 9 คณิตศาสตร์
 3. Post By Kwanrutai.wongchai@gmail.com | 24.12.18 | 1,129 3 คณิตศาสตร์
 4. Post By ธงชัย | 24.08.19 | 254 0 คณิตศาสตร์