ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 20
แผนการสอนโดย -
ครูผู้สอน ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูปรียาพร หมื่นหาญ
กําหนดการรายชั่วโมง
กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ครูปัณณ์ รัตนภักดี และครูปรียาพร หมื่นหาญ
ทัศนศิลป์

แผนการสอน ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบลวดลายฝาท่อ
เรื่อง 1.1 อาชีพทางทัศนศิลป์
  อาชีพทางทัศนศิลป์ 2 พ.ย. 66
เรื่อง 1.2 การออกแบบลวดลาย
  การออกแบบลวดลาย 9 พ.ย. 66
เรื่อง 1.3 การระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค
  การระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค 16 พ.ย. 66
เรื่อง 1.4 การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค
  การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค 23 พ.ย. 66
เรื่อง 1.5 การออกแบบร่างลวดลายบนฝาท่อ
  การออกแบบร่างลวดลายบนฝาท่อ 30 พ.ย. 66 (มีใบความรู้ และใบงาน)
เรื่อง 1.6 การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ
  การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ (ปฏิบัติครั้งที่ 1) 7 ธ.ค. 66
  การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ (ปฏิบัติครั้งที่ 2) 14 ธ.ค. 66
  การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ (ปฏิบัติครั้งที่ 3) 21 ธ.ค. 66
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นำเสนอและอภิปรายงานออกแบบลวดลายบนฝาท่อ

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ